Tin đồ họa

Những mẫu UI miễn phí tốt nhất năm 2012

Năm 2013 đã tới. Hãy xem trong suốt năm qua những mẫu UI miễn phí (Giao diện người sử dụng – User Interface – khái niệm quen thuộc với những nhà thiết kế chuyên nghiệp)  nào được đánh giá cao nhất, và biết đâu bạn chưa có chúng cho công việc của mình.

World Map & Pin

Minimize UI Kit

 

 

Visits Per Day Widget

 

 

Ui Cream Style

 

 

Clean & Usable UI Kit

 

 

Settings Panel

 

 

Transparent Ui kit

 

 

Slider & Notification Buttons

 

 

Shopping Icons

 

 

Vector UI Kit

 

 

Progress Bar

 

 

Mini glyphs (12 px)

 

 

Light UI Kit

 

 

Pricing Tables

 

 

Sign In

 

 

free PSD – light grey UI kit

 

 

Apple iPhone Chat Bubbles (PSD)

 

 

Google Maps UI Controls (PSD)

 

 

50 Mini Icons (PSD)

 

 

Equalizer from Impressionist UI

 

 

Free Footer Detailing

 

 

Skinny Dark Loading Bars

 

 

Login Box with Notifications

 

 

Video Player – Free PSD

 

 

Any Color Vertical Ribbon

 

 

Circular Progress Bar

 

 

Theo idesign.vn


0919550182