Design thinking … Đó là gì?

Ngay cả các team và doanh nghiệp tài năng nhất đôi khi cũng liên tục mắc phải những cái bẫy giống nhau khi giải quyết một vấn đề. Design thinking không phải là “phá vỡ” các nguyên tắc để tạo nên ý tưởng, nó xây dựng nên một hệ thống ý tưởng hiệu qủa.